OFFENTLIGT REGISTER ÖVER BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH

Enligt § 4g (2) i BDSG (tyska dataskyddsgrundlagen) ska ansvarig för personuppgiftsskyddet på begäran och lämpligt sätt tillhandahålla de uppgifter som anges i § 4e, stycke 1 nr. 1 till 8 i BDSG till allmänheten. Vi uppfyller dessa krav helt och fullt. 

1. Ansvarig enhet

Företag: Hobby-Wohnwagenwerk Ing. Harald Striewski GmbH
Gata: Harald-Striewski-Straße 15
Ort: 24787 Fockbek

Telefon: 04331 - 6060
Fax: 04331 - 606430
info[at]hobby-caravan.de
www.hobby-caravan.de

2. Innehavare, styrelseledamöter, företagsledare eller andra personer som enligt gällande lag är eller enligt företagets stadgar utsetts till chefer

Person: Harald Striewski
Funktion: Företagsledare

Person: Bernd Löher
Funktion: Företagsledare

Person: Holger Schulz
Funktion: Företagsledare

3. Personer som auktoriserats för personuppgiftshantering av ledningen

Person: Harald Striewski
Funktion: Chef

Person: Bernd Löher
Funktion: Chef

Person: Holger Schulz
Funktion: Chef

4. Uppgifter om ansvarig för personuppgiftsskydd

Person: Frank Berns
Telefon: 04621 – 8526460
fb[at]konzept17.de

5. Fastställande av syfte med insamling, hantering och användning av personuppgifter

Affärsverksamheten hos Hobby-Wohnwagenwerk Ing. Harald Striewski GmbH omfattar tillverkning och försäljning av husvagnar, husbilar och kompaktbilar. Det huvudsakliga syftet med insamling, hantering och användning av personuppgifter är därmed att teckna och verkställa leveransavtal med våra återförsäljare. Ytterligare syften är i synnerhet personaladministration inklusive löne- och ersättningsberäkning, att fullgöra förpliktelser gällande sociala avgifter, lagstadgade förpliktelser, tidregistreringssystemet samt leveratörsadministration.

I detalj innebär detta: verkställande av avtal, försäljningsledning, samarbete med och värvning av nya återförsäljare, företagets bokföring, löneredovisning, beställningar med leverantörsadministration och verkställande av garantier, tidsbokning, åtkomstkontroller och videoövervakning som säkerhetsåtgärd (mot vandalism, inbrott eller andra brott).

6. Rättslig grund till insamling, hantering och användning av personuppgifter

Vår rättsliga grund är att driva affärsverksamhet på avtalsgrund. Insamling, hantering och användning av personuppgifter sker för att åstadkomma tidigare angivna syfte (se punkt 5).

7. Berörda persongrupper gällande personuppgifter eller personuppgiftskategorier

Återförsäljare
Leverantörer / tjänsteleverantörer
Medarbetare
Praktikanter
Samarbetspartner

8. Mottagare eller kategorier av mottagare som kan komma att ta del av uppgifterna

Interna enheter/medarbetare som deltar i affärsprocesserna. Offentlig verksamhet/personal som delges uppgifterna på grund av rättsliga föreskrifter. Externa uppdragstagare (tjänsteleverantörer), kreditinstitut (ersättningsutbetalningar, betalningstransaktioner inom ramen för avtal), leverantörer och tillverkare för att verkställa leveransavtal.  

9. Tidsfrist för radering av personuppgifter

Radering av personuppgifter sker då lagringstiden löpt ut enligt lag eller avtal, under förutsättning att uppgifterna inte längre krävs för att uppfylla syftena som anges under 5. Personuppgifter, som inte längre behöver lagras, raderas efter att syftena som beskrivs under 5. upphört.

10. Planerad överföring av personuppgifter till tredje land

Överföring av personuppgifter till tredje land sker inte och är inte planerad.

11. Allmän beskrivning, vilken möjliggör att i förhand bedöma om åtgärderna enligt § 9 BDSG är adekvata för att garantera säkerheten vid hanteringen

De medarbetare som hanterar personuppgifter är skyldiga att skriva på ett sekretessavtal (§ 5 BDSG). Samtliga uppgifter skyddas tekniskt mot obehörig åtkomst (inträdeskontroll / behörighetskontroll / åtkomstkontroll), nödvändiga åtgärder för detta anpassas löpande till den tekniska nivån. För att förhindra förstöring genom olyckshändelse och förlust av personuppgifter skapas dagligen backup-filer.